ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation จากคณะผู้ตรวจ ได้แก่ ผศ.ชนัฐ ผลประไพ  นายพลากร อุบลบาล และนางสาวกชพร นาคประนิล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้อง 250403 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »