ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการหลัก :  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย :  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยวิทยากร ภญ.ขวัญฤทัย โยงราช และ ภญ.เนตรนภิศ กมลพันธุ์ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชัยนาท จำนวน 32 คน จาก 14 กลุ่มผู้ประกอบการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »