ส่งเสริมการแปรรูปผงเตยหอมและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นวิทยากรอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเตยหอมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โดยการแปรรูปเป็นเตยหอมผงด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยและแบบลมร้อน การนำเตยผงไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารขนมอบและขนมไทย รวมทั้งการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สวนเตยหอมแสงตะวัน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12-15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินงานโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com