ส่งเสริมการแปรรูปข้าวปลอดภัยเป็นผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นวิทยากรอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว ข้าวป๊อปไรซ์เบอรี่ สบู่เหลวจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่ และลิปสติกจากน้ำมันรำข้าว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจหอมแผ่นดิน ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินงานโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »