ส่งเสริมการแปรรูปข้าวปลอดภัยจังหวัดชัยนาท

อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล เป็นวิทยากรอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่งอก ข้าวอบกรอบ สบู่และสครับขัดผิวจากข้าวไรซ์เบอรี่ ให้แก่กระบุงทองฟาร์ม และกลุ่มแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินงานโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »