ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นวิทยากรอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชของเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยหอมเขียวที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และการใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยหอมเขียว ได้แก่ บราวนี่แครกเกอร์ คุกกี้ และทองม้วน รวมทั้งการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวและกลุ่มแปรรูปกล้วยและถนอมอาหาร ณ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม พ.ศ.2564 ดำเนินงานโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »