สโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. มทรส. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศิรดา สุคันธจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรม ในการสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »