สโมสรนักศึกษาคณะ ทอ.มทรส.รับมอบนโยบายจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบนโยบายในการดำเนินงาน ให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยการเป็นผู้นำนักศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาทักษะด้าน soft skill และทักษะทางวิชาการ รวมทั้งกำกับติดตามกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เสียสละช่วยเหลือกิจกรรมคณะ มีผลการเรียนดีแต่ความขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งงานทุนการศึกษาคณะ ได้ดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยบริจาคทุนการศึกษา โดยมีการประชุม
ในจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 24 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »