สานคุณธรรมสายใยรักน้องพี่สัตวศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการทำบุญสาขาสานคุณธรรมสายใยรักน้องพี่สัตวศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »