สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุดว้าว ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร

พัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท บีเค สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรม ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ประจำปีงบประมาณ 2565 แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร 11 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อาหาร 9 ผลิตภัณฑ์ เป็นการพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 โดยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมทดลองตลาด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                   

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »