สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกค่ายอาสา “ชมรมพลังใจ และชมรมปันยิ้มให้ชนบท”

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำนักศึกษาในสาขาวิชาจัดกิจกรรมออกค่ายอาสา “ชมรมพลังใจ และชมรมปันยิ้มให้ชนบท” เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน-กีฬา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า และเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปลูกป่า-ทำโป่งเทียม เพื่อสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวมถึงศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »