สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำนักศึกษาจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.สหัส นุชนารถ และดร.บดินทร์ วงพรหม นำนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ตัดหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าฝั่งหอประชุมใหญ่ และริมถนนสายเอเชีย รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักและดูแลองค์กร ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »