สาขาวิชาสัตวศาสตร์พานักศึกษา อัพความรู้ด้านเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์

ดร.ธีรพงษ์  ใจชาญสุขกิจ และ ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พานักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชานวัตกรรมในการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ และนักศึกษา ปริญญาโท ในรายวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสัตว์ เข้าศึกษาดูงาน Update!!! ความรู้และเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ ที่งาน VIV Asia งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับโลก สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »