สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารเคมีในอาหาร”

อ.ดร.สุภาพร พาเจริญ, อ.ดร.ฌนกร หยกสหชาติ, อ.ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์, อ.ดร.ปวิชญา โฌชฌงค์ และ อ.ดร.สิริวรรณ สุขนิคม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารเคมีในอาหาร” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  2565 ณ อาคาร 25 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »