สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประสานพลังชุมชน ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหาร ศูนย์การผลิตอาหารฮาลาล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส จัดประชุมและอบรมให้ความรู้ พร้อมศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และขยายผลสู่สถานที่ผลิตอาหารฮาลาลที่ได้มาตรฐาน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่วินิจฉัยปัญหาและร่วมผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุง ประกอบด้วย สำนักงานอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 และ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ และอาคารต้นแบบเพื่อการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสานงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »