สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมการทำขนมปังไส้ต่างๆ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมการทำขนมปังไส้ต่างๆ โดยถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเบเกอรี่ การทำขนมปังไส้ต่างๆ การออกแบบขนมปังเพื่อการค้า การคิดต้นทุน การกำหนดราคาขายและการจัดจำหน่าย โดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชา ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล วิทยากรหลักในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นผู้ช่วยวิทยากร พร้อมทีมนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »