สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปล่อยปลาแรดในวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มทร.สุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมมือร่วมใจกันปล่อยปลาแรดจากโครงการเลี้ยงปลาแรดเพื่อการอนุรักษ์ ในวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล”ประจำปี 2566 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ วัดโตนด ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »