สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ศรีจริยา พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์ ซึ่งเป็นระบบการปลูกพืชสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศน์ทางการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »