สาขาพืชศาสตร์ ทอ.มทรส. เข้าร่วมโครงการ “พี่ปุ๋ยสอนน้องปลูกผัก”

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น และ ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ร่วมงานเปิดโครงการ “พี่ปุ๋ยชวนน้องปลูกผัก เฟส 2” ของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้แบบต่อเนื่องและครบวงจรของการปลูกผักและการจัดการการดูแลตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่เป็นทักษะพื้นฐานด้านการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »