สาขาประมง จัดสัมมนาฝึกงานภายนอกทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซี่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ประสบการณ์ พร้อมข้อเสนอแนะ หลังจากที่นักศึกษาได้ออกฝึกประการณ์ทางด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ ประมาณ 2 เดือน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และเป็นแนวทางให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไป จัดขึ้นวันที่ 20 มิถุนายน 2566
ณ ห้อง 714 อาคาร 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »