สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยมี ผศ.นวพร รัตนบุรี อาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่ นางสาวพิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ และ นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ คณะกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม(ส่วนกลาง) เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การจัดทำโครงงานคุณธรรมและนำเสนอโครงการ เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »