สถานศึกษาในเครือข่ายเข้าศึกษาดูงาน

นายนิรุธ บัณฑิโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อทำการเกษตรด้วยระบบเทคโนโลยีแบบแม่นยำและการจัดการฟาร์มประมง เพื่อนำองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างนักเรียนและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »