ศูนย์หันตรา จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 36 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »