ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม นักวิจัยและกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน พร้อมด้วย นางสาวบุญตา สุทธิวงษ์ รองปลัด อบต.สามเรือน สมาชิกกลุ่มแปรรูปพัฒนารวมใจ และชุมชน ร่วมเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปรรูปเห็ดตับเต่าของนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน กลุ่มแปรรูปพัฒนารวมใจ และแปลงเห็ดตับเต่า ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »