ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาต่อยอดการบริหารจัดการสวนมะม่วง สาขาวิชาพืชศาสตร์

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาดูงานพร้อมพูดคุยกับนักปราชญ์ด้านมะม่วง คุณกำไร เชยชม เกษตรกรเจ้าของสวนมะม่วงกำไร อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคุณสุเทพ โสมภีร์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย ขยันยิ่ง เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยทีมงานส่งเสริมเกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายร่วมกันเรื่องการจัดการสวนมะม่วง การแปรรูป และแนวโน้มทางการตลาดของมะม่วง เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »