ศึกษาดูงานฟาร์มหนูพุกยักษ์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มหนูพุกยักษ์บ้านร่อม เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปฝึกสอนทักษะการเลี้ยงหนูพุกในโครงการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ทางเลือกและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางปศุสัตว์และต่อยอดด้านงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ฟาร์มหนูพุกยักษ์บ้านร่อม ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »