ศึกษาดูงานการผลิตโคเนื้อ (Beef Production)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส นุชนารถ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษารายวิชาการผลิตโคเนื้อ (Beef Production) เข้าศึกษาดูงานเรืองศรีฟาร์มและฟาร์มเพลินตา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการเลี้ยงโคเนื้อ เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ เรืองศรีฟาร์ม จังหวัดกาญจนบุรี และฟาร์มเพลินตา จังหวัดสุพรรณบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »