ศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา พร้อมใจร่วมมือพัฒนาขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายสุชาติ ศรีประสม นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีอดีตนายกสมาคม นายนิเวศน์ บุญมา เข้าร่วมการประชุมและส่งมอบงานสมาคมให้กับนายกสมาคมคนใหม่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายสุชาติ ศรีประสม พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันเสาร์ที่
8 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »