วิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นลวชัย ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คุณสุชาติ ศรีประสม กรรมการผู้จัดการสุชาติฟาร์ม และคุณสมศักดิ์ ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (ศิษย์เก่า) พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการภายนอก เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet                       

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »