วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายศิวะ วงศ์คูณ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัดนายนพดล ลัดดาแย้ม ศิษย์เก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดี เจ้าของธุรกิจปิ่นฟ้าฟาร์ม-แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »