วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร ประธานหลักสูตร นำเสนอข้อมูลหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นายธีรพงศ์ ดวงแก้ว ผู้จัดการโครงการฟาร์มสุกร บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร และนางสาวปิยนุช ศรชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรกรรม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet   

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »