วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ต่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์  ประธานหลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์และคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา นายสันติ สุวรรณขันติ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด และนายโสภณ บุญธรรม  ศิษย์เก่าสาขาพืชศาสตร์  ประกอบธุรกิจส่วนตัว สบายดีฟาร์ม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet                                  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »