วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมี อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ต่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล อาจารย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนวัตกรรมการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา เสนีวาส หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสาธิต  ดำรงประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เค.สมาร์ทฟาร์ม แอนด์ การ์เด้น จำกัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »