วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมี ดร.ชูศักดิ์ พูลมา ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ต่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายศักรินทร์ สุนทรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาศักยภาพลูกค้า บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) และ
ว่าที่ ร.ต. ปัณณวัชญ์  ชิตธนาเศรษฐ์ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet                         

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com