วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ต่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จํากัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวปิยนุช ศรชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ นายโสภณ บุญธรรม ศิษย์เก่า พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet                       

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »