วษท.เกษตรบางไทร จับมือ ทอ.มทรส. พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ 1 ฟาร์ม หนึ่งวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร

นายมนตรี  สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พร้อมคณะ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี และหารือแนวทางในการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะสำหรับฝึกปฏิบัตินักศึกษาและผลผลิตผักปลอดภัยในเชิงพานิชย์สู่ตลาด Modern Trade  พร้อมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรระดับ ปวส. ให้เชื่อมต่อกับหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนสายอาชีวะสู่ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการประสานของ นายวินัย  สีทาหล้า ข้าราชการครูผู้สอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วษท.เกษตรบางไทร  และเป็นศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา รุ่นที่ 77 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »