ลงพื้นที่แก้ปัญหาและช่วยเหลือด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีด้านเกษตรแปรรูป

นายพิรุณ ชมศรี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท คลัสเตอร์โปร จำกัด และ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่แก้ปัญหาและช่วยเหลือด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีด้านเกษตรแปรรูป อาทิ เครื่องกวนสบู่อัจฉริยะ เครื่องบดน้ำพริกเผาและพริกแกง ชุดกลั่นผักเสี้ยนผี และเครื่องสไลด์กล้วยเบรคแตก ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 ราย ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์บางคล้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มบ้านบางกระดาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอำเภอบางคล้า กลุ่มน้ำพริกบ้านคูมอญ และกลุ่มเกษตรปลอดภัยสูงอำเภอบ้านโพธิ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com