ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานฟาร์ม

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน รายได้งานฟาร์ม ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานฟาร์ม พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการงานฟาร์มของคณะต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com