ลงพื้นที่ออกให้บริการวิชาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย

คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ออกให้บริการวิชาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และส่งเสริมสุขภาพของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ปลอดภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »