ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรใหม่) ตอบโจทย์ผู้เข้าศึกษาต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานและดำเนินงานกิจกรรมสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนหารือแนวทางการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน แบบโมดูล ร่วมในหลักสูตรของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จังหวัดสระบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »