ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสวนกล้วยไม้เพื่อนำมาต่อยอดการบริหารจัดการฟาร์มพืช

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น และ ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนกล้วยไม้มานะออร์คิดฟาร์ม จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณเอกณัฎฐ์ คูเจริญชัยมานที เจ้าของฟาร์มให้ความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มและแนวโน้มการตลาดของกล้วยไม้ อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำในการนำกล้วยไม้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านต่างๆ จาก ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัย

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »