ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการไล่น้ำมันด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สิงห์รัญ ชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการไล่น้ำมันด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำพริกปลาดุกฟู ประชาชนผู้ที่สนใจ นักศึกษา และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับใช้งานตู้อบไล่น้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์ ขั้นตอนการแปรรูปน้ำพริกผัดปลาดุกฟู  ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ตู้อบไล่น้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำพริกผัดปลาดุกฟูสู่การผลิตเชิงพานิชย์อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ หมู่ 5 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »