ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันและการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมอาสาสมัครการรณรงค์ป้องกันและการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา รัตนมณี นักวิชาการสัตวบาล บรรยายให้ความรู้เรื่องการเก็บรักษาวัคซีนและการจับบังคับสัตว์ ให้กับประชาชนตำบลหันตรา  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังบรรยายเพื่อบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »