ลงพื้นที่ดูงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร พร้อมคณะอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ผู้ก่อตั้งบริษัทโนบิทเทอร์ จำกัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรใหม่ 2566) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษารวมถึงตรงตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »