ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณไวพจน์ หามาลา  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้กับสถานประกอบการและฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »