ร่วมเสวนาในรายการ “วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย ได้แก่ ดร.ยุพิน พูนดี และ ดร.มัสธูรา ละใบเด็น อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาในรายการ “วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน” EP.3 “หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งก้ามกรามองครักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี”  ในหัวข้อ ความสำเร็จของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนสามารถขายกุ้งได้เองและแปรรูปกุ้งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook: STI Marketplace (https://www.facebook.com/STI-Marketplace-104346981422872/)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com