ร่วมเสวนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย  เรื่อง แผนพัฒนากระบวนการผลิตปลาช่อน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ และอาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมเสวนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปปลาช่อนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ปลาช่อนร้า ปลาช่อนแดดเดียว น้ำพริกปลาช่อน ปลาช่อนป่น คุกกี้ และทองม้วนเสริมปลาช่อน โดยจัดแสดงนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »