ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการสื่อความหมาย พรรณปลาและพรรณไม้น้ำ ให้ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ศรีจริยา พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 6 อบรมประชาชนและเยาวชนสื่อความหมายเป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่น้องๆ ยุวมัคคุเทศก์ และประชาชนในการสื่อความหมาย เรื่องพรรณปลาและพรรณไม้น้ำ ให้สามารถสื่อความหมายการท่องเที่ยวในชุมชนได้ถูกต้องตามหลักการนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ  โคกหนองนาบุญ108 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com