ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย “เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการ การร่วมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »