ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดงานมหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดงานมหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์ ในการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 20-29 มกราคม 2566 ณ อาคารเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »